Maksoft.net

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ВЪЗЛАГАНЕ и ИЗПЪЛНЕНИЕ на ПОРЪЧКИ за ПЕЧАТ

ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ

1. При подписване на договор за печат ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
всички необходими изходни материали - файлове, текстове, снимки, фонове и т.н.,
както и МАКЕТ за разположението на изображенията и текстовете в готовия материал;
2. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предоставя готов предпечат, същият следва да бъде
съобразен с изискванията към файловите формати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. В случай, че условието по т.1 не е изпълнено, указаният срок започва да тече от
момента на окончателното предаване на материалите, респективно се удължава с
времето на забавата;
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отправи възраженията си по отношение на подадените
изходни материали в срок до 4 дни от подписване на настоящият договор. Възраженията
могат да бъдат придружени от искане за удължаване на срока, корекция в цената или
отказ за изпълнение.


ПРОЦЕС на ИЗРАБОТКА

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
5.1 Ако в поръчката е включено изработването на ПРОЕКТ, да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за одобрение и подпис ПРОЕКТА по настоящия договор преди отпечатване;
5.2 Ако в поръчката не е включено изработването на ПРОЕКТ, да спазва стриктно подаденият
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ МАКЕТ;
5.3 Да предаде проекта по настоящият договор съобразно договерения срок за изработка;
5.4 Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на забава, породена от обективни
или субективни причини;
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се информира за допълнителните разходи възникнали в
процеса на изработка, както и да ги отказва, в случай, че вече не са извършени;
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да отговаря за влошаване качеството на готовата продукция, получено в резултат на подадени некачествени изходни материали или отказ от извършване на векторизация,
експонация, сложна обработка на изображения, както и не носи отговорност за цветови несъответствия при липса на цветопроба;
8. В случай на забава без наличие на обективни външни фактори и при неспазване т.5.4
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и в случай, че не е уговорено друго има право да изиска неустойка при просрочие повече от 3/три/ работни
дни в размер на 0.5% за всеки просрочен ден, но не повече от 30% от стойността на поръчката;
9. При готов предпечат на клиента ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да отговаря за несъответствия и
липси в готовата продукция резултат от неспазване изискванията описани в т.2 от
настоящия договор;
10. За изпълнение на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по електронна поща;

ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВИТЕ МАТЕРИАЛИ

11. Готовите материали се получават на място от офисите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
след изплащане на пълната дължима по договора сума и направените допълнителните разходи;
12. Доставка на готовите материали е възможна за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и само
в случай, че същият е изплатил всички дължими по договора суми;

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

13. В случай, че плащанията по договора не бъдат извършени в съответните срокове
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да удължи срока за изпълнение на поръчката, да прекрати
едностранно договора или да изиска изплащането на лихва върху просрочените плащания
за времето на забавата.


Начало /  /  / Поръчки за предпечат и печат

Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT